Kompletní dotační servis Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování WC, včetně zpracování odborného posudku


Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Více

Kód produktu: DS004Doprava a platba

9 990 Kč s DPH

Zakázkové zpracování - lhůty plnění dle SFŽP

Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Více

Kód produktu: DS004Doprava a platba

Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Tento program je vhodný zejména pro novostavby a jiné objekty, které jsou již na tento způsob připraveny oddělenými rozvody vody k toaletám.

Co od nás získáte?

 • Zpracování odborného posudku v souladu se závaznými pokyny stanovenými Státním fondem životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám" v rámci Národního plánu obnovy - Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 8/2021, podoblast D.3 - DEŠŤOVKA, podporované opatření "Zálivka+WC". Odborný posudek je zpracován v rozsahu stanoveném dle výše uvedených pokynů a obsahuje:
  • Technickou zprávu s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů
  • Výkresovou část obsahující:
   • situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděč
   • schéma systému - blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení
 • Přípravu komplexních podkladů a podání žádosti v systému AIS SFŽP ČR až do akceptace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, související komunikace s příslušnými pracovníky SFŽP
 • Administraci a doložení realizace opatření, vyčíslení uznatelných nákladů, soupisu dodávek a prací až po vyplacení příslušné částky na váš účet

Co budeme potřebovat od vás?

 • Identifikaci žadatele a předmětné stavby, uzavření smlouvy a udělení plné moci naší společnosti pro možnost kompletní administrace dotace
 • Zaslat e-mailem jednoduchý ruční náčrt situace na parcele s vyznačením a výměrou odvodňovaných ploch, dále určením přibližého umístění nádrže, svodů, tras dešťového potrubí, přepadu, popř. vsakovacího objektu.  Lze nahradit projektovou dokumentací pokud je dostupná a je z ní patrné vše viz výše
 • Zvolit konkrétní nádrž či sestavu k zapracování pokud jste nevyužili návrhu od nás (doporučujeme)
 • Součinnost v případě řešení nejasností, sporných situací a jiných nepředvídatelných okolností

Důležitá upozornění:

 • Dotační servis poskytujeme pouze v souvislosti s nádržemi na dešťovou vodu a souvisejících sestav z naší nabídky
 • Před objednáním důrazně doporučujeme konzultovat váš záměr s námi předem a prostudovat závazné pokyny k danému dotačnímu programu - viz soubory ke stažení. Přijímáme objednávky jen na takové projekty, které splňují všechny náležitosti dle pokynů programu. I tak se ale vždy jedná o součinnost vás jako objednatele a nás jako zpracovatele. Proto uzavřením smlouvy nemůže vzniknout přímý nárok na získání dotace.
 • Služba dotačního servisu nezahrnuje osobní prohlídku místa stavby/záměru, veškeré podklady pro zpracování jsou doručovány elektronicky
 • U této varianty dotačního programu upozorňujeme na nutnost ve většině případů uzavřít smlouvu s provozovatelem vodovodů a kanalizací a počítat s pravidelnými platbami stočného za dešťovou vodu následně vypouštěnou do kanalizace. Podmínky jednotlivých provozovatelů se mohou výrazně lišit, doporučujeme se tedy předem informovat o podmínkách u vašeho provozovatele. 
 • Odborný posudek je zpracováván na míru konkrétnímu žadateli a příslušnému projektu, jedná se tedy o indivuduální úpravu a nelze zde uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v zákonných lhůtách spotřebitelského zákona

Kontakt pro konzultaci před objednáním:

Důležité externí odkazy: