Kompletní dotační servis Dešťovka - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování WC, včetně zpracování odborného posudku


Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Více

Kód produktu: DS004Doprava a platba

9 990 Kč s DPH

Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Více

Kód produktu: DS004Doprava a platba

AKTUÁLNĚ: Příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám je od 30.6.2023 zastaven a další žádosti budou přijímány až podle nově zveřejněné výzvy od 1.9. 2023. Aktuální informace včas přineseme. Do té doby je poskytování našich dotačních služeb dočasně pozastaveno.

Prostřednictvím této služby poskytujeme kompletní vedení vaší dotační žádosti na základě smlouvy a plné moci, a to včetně samotného zpracování odborného posudku - akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady a splachování toalet. Tento program je vhodný zejména pro novostavby a jiné objekty, které jsou již na tento způsob připraveny oddělenými rozvody vody k toaletám.

Co od nás získáte?

 • Zpracování odborného posudku v souladu se závaznými pokyny stanovenými Státním fondem životního prostředí v programu "Nová zelená úsporám" v rámci Národního plánu obnovy - Rodinné domy vydané dle směrnice MŽP č. 8/2021, podoblast D.3 - DEŠŤOVKA, podporované opatření "Zálivka+WC". Odborný posudek je zpracován v rozsahu stanoveném dle výše uvedených pokynů a obsahuje:
  • Technickou zprávu s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení a určení jejich technických parametrů
  • Výkresovou část obsahující:
   • situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch, umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděč
   • schéma systému - blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení
 • Přípravu komplexních podkladů a podání žádosti v systému AIS SFŽP ČR až do akceptace a uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, související komunikace s příslušnými pracovníky SFŽP
 • Administraci a doložení realizace opatření, vyčíslení uznatelných nákladů, soupisu dodávek a prací až po vyplacení příslušné částky na váš účet

Co budeme potřebovat od vás?

 • Identifikaci žadatele a předmětné stavby, uzavření smlouvy a udělení plné moci naší společnosti pro možnost kompletní administrace dotace
 • Zaslat e-mailem jednoduchý ruční náčrt situace na parcele s vyznačením a výměrou odvodňovaných ploch, dále určením přibližého umístění nádrže, svodů, tras dešťového potrubí, přepadu, popř. vsakovacího objektu.  Lze nahradit projektovou dokumentací pokud je dostupná a je z ní patrné vše viz výše
 • Zvolit konkrétní nádrž či sestavu k zapracování pokud jste nevyužili návrhu od nás (doporučujeme)
 • Součinnost v případě řešení nejasností, sporných situací a jiných nepředvídatelných okolností

Důležitá upozornění:

 • Dotační servis poskytujeme pouze v souvislosti s nádržemi na dešťovou vodu a souvisejících sestav z naší nabídky
 • Před objednáním důrazně doporučujeme konzultovat váš záměr s námi předem a prostudovat závazné pokyny k danému dotačnímu programu - viz soubory ke stažení. Přijímáme objednávky jen na takové projekty, které splňují všechny náležitosti dle pokynů programu. I tak se ale vždy jedná o součinnost vás jako objednatele a nás jako zpracovatele. Proto uzavřením smlouvy nemůže vzniknout přímý nárok na získání dotace.
 • Služba dotačního servisu nezahrnuje osobní prohlídku místa stavby/záměru, veškeré podklady pro zpracování jsou doručovány elektronicky
 • U této varianty dotačního programu upozorňujeme na nutnost ve většině případů uzavřít smlouvu s provozovatelem vodovodů a kanalizací a počítat s pravidelnými platbami stočného za dešťovou vodu následně vypouštěnou do kanalizace. Podmínky jednotlivých provozovatelů se mohou výrazně lišit, doporučujeme se tedy předem informovat o podmínkách u vašeho provozovatele. 
 • Odborný posudek je zpracováván na míru konkrétnímu žadateli a příslušnému projektu, jedná se tedy o indivuduální úpravu a nelze zde uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v zákonných lhůtách spotřebitelského zákona

Kontakt pro konzultaci před objednáním:

Důležité externí odkazy: