Dotace

Vybrali jste si u nás podzemní nádrž na dešťovou vodu nebo rovnou celou sestavu s čerpacím systémem a příslušenstvím? Chcete si zažádat o dotaci na Váš projekt? Nebo teprve uvažujete o vhodném řešení a potřebujete poradit úplně od začátku? Pomůžeme Vám!
 

Jak vše probíhá?

 • Na základě Vámi zaslaných podkladů zcela nezávazně zpracujeme návrh řešení včetně a vyčíslíme možnou výši dotace pro Váš případ
 • Řešení si následně schválíme případně upravíme dle individuálních preferencí.
 • Vše se děje na dálku, prostřednictví e-mailu, telefonu a výměny potřebných podkladů

Co musíte splňovat?

 • Novostavby kolaudované po 27.4.2017 mohou získat dotaci pouze v programu č.2 - využití vody pro splachování všech WC v objektu a zalévání zahrady
 • Stávající stavby kolaudované před 27.4.2017 mohou získat dotaci na oba programy, tj. jak samostatné využití pro zalévání, tak zalévání + splachování. Již neplatí omezení na tzv. "suché obce", nyní lze získat v celé ČR.
 • 100% plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100%, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%.
 • Souhlas všech majitelů objektu
 • Doložení odborného posudku

Žádost o dotaci

Následně podáváte sami prostřednctvím webu www.dotacedestovka.cz

Po registraci vyplníte identifikační údaje a dále údaje z odborného posudku. Po uplynutí lhůty Vám SFŽP zašle kladné stanovisko nebo vyzvu k odstranění nedostatků. Následně je uzavřena smlouva a začne plynout dvouletá lhůta na realizaci. Po předložení faktur a jejich schválení SFŽP je Vám vyplacena poměrná část nákladů.

Co od nás získáte?

 • Textovou část s výpočtem a popisem celého řešení hospodaření s dešťovou vodou.
 • Situační výkres se schematickým vyznačením jednotlivých částí.
 • Charakteristický řez uložení nádrže.
 • Blokové schéma zapojení systému.

Posudek je vypracováván v souladu s požadavky platné výzvy a obsahuje veškeré potřebné náležitosti. V ceně je i případné dodatečné doplnění posudků plynoucí z individuálního přístupu různých krajských pracovišť SFŽP.

Doplňující podmínky

 • Posudek je zpracován a odeslán ve lhůtě stanovené SFŽP po přijetí žádosti o dotaci.
 • Posudek je zaslán elektronicky na dohodnutou elektronickou adresu objednatele.
 • Vypracováním posudku nevzniká nárok na získání dotace. Veškerá administrace žádosti je na žadateli.
Na co a jak získám dotaci?
 

Oblast 1:

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

- Celková výše dotace bude činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady.

- Podpora se vztahuje na stávající domy a nebude ji tedy možné čerpat pro novostavby

 

Oblast 2:

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

- Výše dotace bude činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

- Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady.

- Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby na celém území ČR.

 

 

Jak podávat žádost

Příjem žádostí byl zahájen 29. 5. 2017 v 10:00 elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz případně na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. Žádost je možné vyřídit osobně, nebo na základě plné moci. Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu (27. 4. 2017) a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Informaci o přiznání či nepřiznání dotace by měl žadatel obdržet do 3 týdnů od podání žádosti. Žádat o dotaci mohou vlastníci a stavebníci bytových a rodinných domů určených k trvalému bydlení.

 

Jaké dokumenty budou potřeba k podání žádosti:

- Vlastní internetová žádost

- Odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému či autorizovaným projektantem (zjednodušená projektová dokumentace s popisem stávajícího a navrhovaného řešení, základními výkresy a schématem zapojení, vyčíslení přínosů)

- Písemný souhlas spoluvlastníků domu (pokud je relevantní)

 

Vyplácení dotace

Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním). Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo.