Dotace Dešťovka

Státní fond životního prostředí vyhlásil 27. 4. 2017 dotační program pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Mezi podporované oblasti patří také zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Veškeré detailní informace naleznete na webu www.dotacedestovka.cz, který provozuje přímo SFŽP.
 

Co musíte pro získání dotace splňovat?

A) Budujete novostavbu rodinného domu

  • Novostavby kolaudované po 27.4.2017 mohou získat dotaci pouze v programu č.2 - využití vody pro splachování všech WC v objektu a zalévání zahrady. Je tedy nutno splachovat dešťovou vodou všechny plánované toalety a mít k nim připraven oddělený rozvod.

B) Osadíte nádrž k stávajícímu rodinnému domu

  • Je možné žádat o podporu v obou programech - program č. 1 zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady i program č. 2 využití vody pro splachování WC - v tomto případě stačí jedno připojené WC v hlavní obytné části domu

U obou výše uvedených případů je nutné splňovat ještě následující podmínky:

  • 100% plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100%, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%.
  • Souhlas všech majitelů objektu
  • Doložení odborného posudku
Odborný posudek:
 
Zpracovává jej dodavatel systému nebo realizační firma. Při zakoupení nádrže na dešťovou vodu u nás vám posudek zpracujeme za cenu 1 990,- Kč vč. DPH. Jedná se o uznatelný náklad. V případě, že budete chtít posudek zpracovat ještě před koupí nádrže, účtujeme 4 990,- Kč vč. DPH a následně Vám 3 000,- odečteme při nákupu nádrže. Nákup musí proběhnout ve lhůtě do jednoho roku od zpracování a dodání posudku. V případě zájmu o zpracování nás kontaktujte na info@ramaco.cz
 
 

Žádost o dotaci

Žádost podáváte elektronicky prostřednctvím webu www.dotacedestovka.cz

Po registraci vyplníte identifikační údaje a technické údaje odborného posudku. Po uplynutí lhůty Vám SFŽP zašle kladné stanovisko nebo vyzvu k odstranění nedostatků. Následně je uzavřena smlouva a začne plynout dvouletá lhůta na realizaci. Po předložení faktur a jejich schválení SFŽP je Vám vyplacena poměrná část nákladů.

 

 

Program č. 1:

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

- Celková výše dotace bude činit až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

- Finanční prostředky bude možné využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady.

- Podpora se vztahuje na stávající domy a nebude ji tedy možné čerpat pro novostavby

 

Program č. 2:

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

- Výše dotace bude činit až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

- Tyto finanční prostředky bude možné využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady.

- Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby na celém území ČR.